STUDIUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

STUDIUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Wrocław - Zdjęcie 1
STUDIUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Cena: 3 800 zł
STUDIUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - XXV EDYCJA - JESIEŃ 2020
Nowa edycja studium od października 2020 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
????Celem Studium Interwencji Kryzysowej jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, inne).
???? Ilość godzin
Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
????Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP, a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.
????Absolwenci studium SIK uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia interwencji kryzysowej i pracy terapeutycznej z osobami w sytuacji kryzysu, po doświadczeniach traumatycznych.
???? W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Interwencji Kryzysowej skrypty drukowane z VIII zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.
????Adresatami Studium Interwencji Kryzysowej są osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem osobom w kryzysie, odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i katastrof. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników służb ratowniczych, policjantów (oddziały prewencyjne), wychowawców ulicznych (streetworkerów) oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja.
????Program Studium Interwencji Kryzysowej opracowywany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowany głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Program Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia profesjonalnej interwencji kryzysowej.
???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ????
????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/StudiumInterwencjiKryzysowej/
????Program:
????ZJAZD I:
Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
8. System Oceny Selekcyjnej.
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
10. Działanie w interwencji kryzysowej.
11. Strategie prowadzenie interwencji kryzysowej przez telefon.
12. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.
13. Różnice między interwencją kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
14. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej.
????ZJAZD II:
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia - samobójstwa.
1. Zachowania samobójcze – czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.
2. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo. Syndrom presuicydalny.
3. Dynamizm samobójstwa. Fazy procesu samobójstwa.
4. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Motywy samobójstw młodych ludzi.
5. Mity o samobójstwie.
6. Analiza samobójców.
7. Samobójstwo – znaki ostrzegawcze.
8. Formularz Oceny selekcyjnej w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.
9. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych – poradnictwo w kryzysie.
10. Strategie interwencji wobec samobójstwa.
11.Zapobieganie samobójstwom – opracowywanie terapii prewencyjnych.
12.Stres i żałoba po samobójstwie.
13.Spotkanie postinterwencyjne.
14.Opieka nad osoba po próbie samobójczej.
15.Opieka nad rodziną samobójcy. Wskazówki dla rodziny pogrążonej w żałobie. Jak pomóc osobie osieroconej?
????ZJAZD III :
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej.
1. Podstawowe założenia dotyczące gwałtu.
2. Mechanizmy gwałtu:
a) mechanizmy psychospołeczne i kulturowe,
b) czynniki społeczne,
c) czynniki kulturowe,
d) czynniki osobiste i psychologiczne.
3. Mity związane z gwałtem.
4. Uraz spowodowany gwałtem.
5. Najistotniejsze źródła wsparcia.
6. Krzywdzenie dzieci - definicje.
7. Czym jest wykorzystywanie seksualne?
8. Niespecyficzne objawy krzywdzenia dzieci.
9. Objawy wykorzystywania seksualnego.
10. Rozmowa z dzieckiem.
11. Interwencja, czyli jak pomóc dziecku?
12. Artykuły KPK dotyczące wykorzystywania seksualnego.
13. Wzory pism procesowych.
????ZJAZD IV:
Interwencja kryzysowa w sytuacji straty osobistej, śmierci, żałoby.
1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.
2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.
3. Fazy procesu żałoby.
4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci.
5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne.
6. Żałoba po śmierci samobójczej.
7. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka.
8. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby.
9. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję.
10. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.
11. Dziecko w sytuacji straty rodziców, rodzice w sytuacji straty dziecka.
12. Zasady prowadzenia debriefingu. Zastosowanie, cele, procedury.
13. Terapia patologicznego procesu żałoby.
14. Kryzys nadchodzącej śmierci w wyniku choroby – przekazywanie informacji osobie chorej.
????ZJAZD V:
Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
1. Charakterystyka uzależnienia.
2. Metody diagnozy uzależnień.
3. Portret psychologiczny osoby uzależnionej.
4. Skutki uzależnienia od alkoholu.
5. Kobiety i alkohol.
6. Fazy uzależnienia.
7. Mity związane z alkoholizmem.
8. Zespoły związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu.
9. Mechanizmy psychologiczne w uzależnieniu.
10. Specyfika polskiego lecznictwa.
11. Metoda interwencji wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
12. Interwencja w sytuacji, gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu - możliwości.
13. Problemowe picie a uzależnienie.
14. Testy przesiewowe.
15. Skuteczne pomaganie w problemach związanych ze spożywaniem alkoholu.
16. Picie alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód.
17. Picie ryzykowne i szkodliwe – interwencja w kierunku ograniczania lub zaprzestania picia alkoholu.
18. Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu.
19. Zasady prowadzenia rozmów z osobą uzależnioną.
20. Rozmowa z osoba tzw. współuzależnioną – zalecana strategia w pierwszym kontakcie.
21. Opis innych środków psychoaktywnych.
22. Skutki uzależnienia od narkotyków.
23. Rodzice młodych osób zażywających narkotyki/alkohol.
24. Pomoc dla rodziców – jest jednocześnie pomocą dla dzieci?
25. Co robić kiedy podejrzewasz dziecko o kontakt z narkotykami.
26. Zagrożenia związane z internetem
????ZJAZD VI:
Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy
1. Czym jest przemoc?
2. Rodzaje przemocy.
3. Przemoc jako zjawisko cykliczne.
4. Skutki przemocy u ofiar małoletnich i dorosłych.
5. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności.
6. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
7. Zasady kontaktu z ofiarą przemocy.
8. Prawo a ofiary przemocy.
9. Kim jest sprawca?
10. Zasady kontaktu ze sprawcą przemocy.
11. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej.
12. Procedura Niebieskiej Karty.
????ZJAZD VII:
Interwencja kryzysowa w sytuacjach katastrofy i porwania zakładników
1. Charakterystyka doświadczenia traumatycznego.
2. Charakterystyka kryzysów środowiskowych, katastrof.
3. Portret psychologiczny ofiar wydarzeń losowych.
4. Reakcje psychologiczne uczestników na kryzysy środowiskowe i katastrofy.
5. Diagnoza ASD i PTSD.
6. Identyfikacja zasobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową osób dotkniętych katastrofą.
7. Cele interwencji kryzysowej w sytuacji katastrofy.
8. Selekcja poszkodowanych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz.
9. Indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof.
10. Zasady pomagania grupom i społecznościom.
11. Proces debriefingu i defusingu.
12. Psychologia dynamiki napadów i porwań.
13. Reakcje wpływające na podniesienie zagrożenia utraty życia.
14. Techniki negocjacji ze sprawcą napadu lub porwania, strategie interwencji kryzysowej w sytuacji napadu lub porwania.
????ZJAZD VIII:
Interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji. Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej.
1. Zjawisko mobbingu i jego charakterystyka:
a) objawy mobbingu,
b) mobbing a stres,
c) mobbing a cechy organizacji,
d) formy mobbingu,
e) rodzaje mobbingu (poziomy, pionowy, pochyły),
f) typologia sprawców,
g) fazy mobbingu (faza wczesna z fazą rozszerzania się mobbingu; faza "stabilnego mobbingu", faza zaawansowana),
h) postępowanie w przypadku mobbingu,
i) mobbing a prawo.
2. Zjawisko wypalenia zawodowego i jego charakterystyka – obraz wypalenia zawodowego i jego skutki dla osób pracujących z ludźmi:
a) etapy wypalenia (etap "miesiąc miodowy", przebudzenie, szorstkość, wypalenie pełnoobjawowe, odradzanie się).
3. Przyczyny pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego:
a) czynniki indywidualne przyczyniające się do wypalenia zawodowego,
b) czynniki interpersonalne przyczyniające się do wypalenia zawodowego,
c) czynniki organizacyjne przyczyniające się do wypalenia zawodowego,
d) specyfika pracy z klientem,
e) wsparcie społeczne a zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
f) chroniczny stres.
4. Pracoholizm a wypalenie zawodowe:
a) uzależnienie od pracy,
b) objawy zdrowotne w uzależnieniu od pracy,
c) objawy wypalenia zawodowego (fizyczne, emocjonalne i behawioralne, rodzinne i społeczne, związane z pracą),
d) poczucie braku kontroli,
e) negatywne myślenie,
f) utrata celu, sensu i energii,
g) wyłączanie się z życia społecznego.
5. Stres w zawodach społecznych:
a) definicje stresu (stresory, deprywacje, frustracje, sytuacje bolesne, sytuacje zagrożenia, sytuacje konfliktowe),
b) fazy stresu biologicznego,
c) fazy stresu psychologicznego.
6. Wpływ osobowości i temperamentu na funkcjonowanie w warunkach stresu:
a) osobowość a odporność,
b) zasoby osobiste,
c) uważność,
d) asertywność,
e) zdrowe związki,
f) wszechstronność i integracja,
g) wzór zachowania: typ A, typ B, typ C,
h) poczucie koherencji,
i) objawy stresu na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i na poziomie organizacji.
7. Czy stres jest potrzebny, czyli o pozytywnych stronach stresu.
8. Jak można zarządzać własnym stresem:
a) filozofia "work-life-balance",
b) etapy prewencyjnego zarządzania stresem.
9. Wybrane techniki zarządzania stresem.
10. Zarządzanie czasem i delegowanie zadań – zasada Eisenhowera.
11. Planowanie i wyznaczanie celów metodą SMART.
Miejsce: Dyrekcyjna 37/47 , Wrocław,
Nazwa firmy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Więcej na stronie www:
STUDIUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Wrocław - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 91757

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się