STUDIUM MEDIACJI

STUDIUM MEDIACJI Wrocław - Zdjęcie 1
STUDIUM MEDIACJI
Cena: 3 000 zł
STUDIUM MEDIACJI JESIEŃ - XXI EDYCJA !
Nowa edycja Studium od PAŹDZIERNIKA 2020 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
????Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
???? Ilość godzin
Studium Mediacji obejmuje 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
???? Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich.
????Absolwenci Studium Mediacji zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych. Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
???? W trakcie każdego ze zjazdów Studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Mediacji skrypty drukowane z IV zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.
???? Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji/wykładu z elementami pracy warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi.
???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ????
????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/StudiumMediacji/
????Program:
????Zjazd I
1. Wprowadzenie do mediacji.
2. Elementy psychologii konfliktu:
a) definicje konfliktu,
b) przyczyny/obszary konfliktów - koło konfliktu Moore’a,
c) dynamika konfliktu,
d) spostrzeganie w sytuacjach konfliktowych – typowe założenia,
e) strategie w konflikcie wg Thomasa,
f) kultura rozwiązania konfliktu,
g) konflikt jako szansa.
3. Procedury i metody rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice:
a) negocjacje,
b) mediacje,
c) arbitraż,
d) sąd.
4. Strategie psychologiczne w rozwiązywaniu konfliktów.
5. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne:
a) warunki procesu negocjacyjnego,
b) bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania,
c) metody negocjacji (miękka, twarda, oparta na zasadach),
d) paradygmat „wygrana-wygrana”,
e) struktura procesu negocjacji,
f) komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie,
g) techniki negocjacyjne,
h) metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.
6. Definicja mediacji, jej cele i podstawowe zasady proceduralne:
a) neutralność,
b) bezstronność,
c) poufność,
d) dobrowolność
e) akceptowalność.
7. Rola mediatora:
a) neutralność w mediacjach a samoświadomość mediatora,
b) przebieg mediacji i jej zastosowanie,
c) odróżnienie mediacji od innych form pomocy rodzinie� (interwencja kryzysowa, terapia rodzin, poradnictwo rodzinne, praca socjalna z rodziną),
d) zastosowania mediacji w obszarach problemowych dotyczących rodzin.
8. Wskazania do podjęcia mediacji.
9. Przeciwskazania do podjęcia mediacji:
a) diagnoza adekwatności sporu do mediacji,
b) umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą.
10. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego:
a) etapy mediacji,
b) prowadzenie mediacji zgodnie z zasadami i etapami:
- monolog mediatora;
- budowanie autorytetu, ustalenia proceduralne;
- wstępne wystąpienia stron;
– gromadzenie i porządkowanie informacji, tworzenie agendy;
- analiza interesów i techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia między stronami.
11. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami mediacji. Ćwiczenia praktyczne.
12. Zawieranie kontraktu mediacyjnego. Ćwiczenia praktyczne:
a) mediacja kończąca się porozumieniem (ugodą),
b) mediacja niekończąca się porozumieniem (ugodą).
13. Proces analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją. Ćwiczenia praktyczne:
a) rozpoznanie wstępne,
b) ocena sytuacji,
c) określenie sposobu reakcji,
d) zakończenie (rozwiązanie) konfliktu.
14. Diagnoza sytuacji rodzinnej. Ćwiczenia praktyczne:
a) więź wewnątrzrodzinna,
b) postawy wychowawcze rodziców,
c) komunikacja w rodzinie,
d) stopień kontroli rodzicielskiej,
e) patologia i demoralizacja.
????Zjazd II:
1. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie mediacji.
2. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego:
a) emocje w mediacji,
b) praca z oporem,
c) manipulacje: intencja czy sytuacja,
d) analiza interesów stron,
e) techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia,
f) strategie radzenia sobie z impasem,
g) razem czy osobno: spotkania na osobności w mediacjach,
h) wypracowywanie opcji,
i) neutralność mediatora a dostarczanie informacji potrzebnych do skonstruowania porozumienia.
3. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne.
4. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych (określanie definicji sytuacji (zakotwiczenie), pozytywne nastawienie siebie, nastawienie "w przyszłość", a nie "w przeszłość", pozytywna konotacja, przeciwdziałanie błędom w rozumieniu sytuacji, modelowanie, angażowanie, motywowanie, określenie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, określenie współzależności (BATNA), testowanie realności BATNY)
5. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne.
6. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych:
a) przeformułowywanie: - emocje --- > treść; - silne emocje ---> umiarkowane emocje; - negatywne intencje ---> pozytywne intencje; - negatywne skutki ---> pozytywne skutki,
b) przedefiniowywanie (negatywnej sytuacji w pozytywną - "framing"),
c) "dystansowanie",
d) separowanie,
e) odwołanie do wartości,
f) wytrącanie.
????Zjazd III :
1. Sytuacje trudne w prowadzeniu mediacji:
a) nierównowaga stron,
b) impas w mediacji,
c) współpraca z innymi specjalistami,
d) wykorzystywanie informacji od innych specjalistów,
e) umiejętność konstruowania porozumienia w sprawach rodzinnych,
f) testowanie realności rozwiązań,
g) warunki trwałości porozumienia,
h) umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
i) umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
2. Omówienie i ćwiczenia praktyczne technik interwencyjnych w mediacji:
a) zabezpieczanie się przed kryzysem współdziałania,
b) zapewnienie bezpieczeństwa,
c) osłabienie obaw, niepokoju, strachu,
d) WATNA,
e) uwspólnianie (wydobywanie wszystkiego, co wspólne),
f) zastosowanie procedur i technik z zakresu rozwiązywania problemu.
3. Sporządzania porozumienia końcowego. Ćwiczenia praktyczne.
4. Elementy psychologii rodziny i jej zastosowanie w mediacji:
a) psychologiczne konsekwencje rozwodu dla dziecka i rodziców,
b) rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej; - wzory rodzicielstwa po rozwodzie; - funkcjonowanie rodziny w separacji,
c) wzory rodzicielstwa w rodzinach zrekonstruowanych,
d) analiza gotowości stron do mediacji.
5. Dziecko w mediacji:
a) dzieci a konflikt rodzicielski,
b) specyfika mediacji rodzinnych z dzieckiem,
c) reakcje dzieci na rozwód i separację oraz sposoby adaptacji do nowej sytuacji,
d potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny,
e) ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji rodzinnych.
6. Problem przemocy w rodzinie a praktyka mediacyjna (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna):
a) przemoc w rodzinie – diagnoza, dynamika relacji, konsekwencje,
b) postępowanie w sytuacji przemocy w rodzinie (czy mediacja zawsze wskazana – analiza alternatyw BATNA / WATNA; techniki pracy w mediacji),
c) skutki przemocy u ofiary,
d) skutki przemocy u sprawcy,
e) skutki prawne mediacji w stosunku do sprawcy,
f) prawa ofiary w procesie karnym,
g) mediacja a potrzeby ofiary.
????Zjazd IV :
1. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:
a) podstawy prawne zastosowania procedur,
b) zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
c) zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
d) prowadzenie dokumentacji,
e) krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego,
f) stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne,
g) podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
h) rodzina w sądzie (mediacja w postępowaniu cywilnym),
i) postępowanie rozwodowe, separacyjne i przed sądem opiekuńczym (władza rodzicielska, alimentacja, stosunki majątkowe w małżeństwie),
j) etyka w pracy mediatora.
2. Warsztat zamykający.
3. Symulacje mediacyjne.
4. Sesja informacji zwrotnych.
5. Superwizja mediowanych przypadków.
6. Podsumowanie.
7. Praktyka mediacyjna – jak ją prowadzić?
8. Źródła wiedzy o mediacji.
9. Tworzenie środowiska samopomocy mediatorów rodzinnych i współpraca z SMR, warunki wpisu na listę mediatorów stałych.
Miejsce: Dyrekcyjna 37/47 , Wrocław,
Nazwa firmy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Więcej na stronie www:
STUDIUM MEDIACJI Wrocław - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 91758

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się