STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ- JESIEŃ 2020 XXI EDYCJA !

STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ- JESIEŃ 2020 XXI EDYCJA ! Wrocław - Zdjęcie 1
STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ- JESIEŃ 2020 XXI EDYCJA !
Cena: 3 400 zł
STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ- JESIEŃ 2020 XXI EDYCJA !
Nowa edycja studium od PAŹDZIERNIKA 2020 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
????Celem Studium Psychologii Sądowej jest kształcenie przyszłych biegłych psychologów sądowych i innych ekspertów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości profesjonalnie zajmujących się diagnozą i orzecznictwem psychologicznym.
???? Ilość godzin
Studium Psychologii obejmuje 100 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 5 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
???? Uczestnicy Studium Psychologii Sądowej po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia Studium Psychologii Sądowej wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy biegłych psychologów sądowych przy sądach rejonowych i okręgowych.
????Program Studium Psychologii Sądowej opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i został ukierunkowany głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Plan studium obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sądowej, wiktymologii, psychopatologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, metodologii badań psychologicznych, opiniowania w sprawach nieletnich, rodzinnych, cywilnych i karnych. Program Studium Psychologii Sądowej spełnia wymogi Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych.
????Obszerny blok zajęć praktycznych ma przygotowywać do praktycznego wykonywania roli i zawodu biegłego psychologa sądowego. Duża liczba zajęć warsztatowych oraz możliwość bezpośredniego zastosowania wiedzy w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, pozwala absolwentom zdobyć niezbędne kwalifikacje i umiejętności, aby po ukończeniu uzyskać wpis na listę biegłych psychologów sądowych i rozpocząć praktykę zgodnie z polskimi standardami.
???? Absolwenci Studium Psychologii Sądowej zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy w instytucjach współpracujących z sądownictwem w zakresie diagnozy i opiniowania, przesłuchiwania oraz uczestnictwa w trakcie rozpraw sądowych. Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu diagnozy i psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
???? W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Psychologii Sądowej, skrypty drukowane z V zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.
???? Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji/wykładu z elementami pracy warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi.
???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ????
????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/psychologsadowy/
????Program:
????Zjazd I
1. Wprowadzenie w problematykę psychologii sądowej.
2. Obszary psychologii sądowej.
3. Zachowania agresywne a przestępczość:
a) definicje agresji, rodzaje agresji, agresywność,
b) koncepcja psychoanalityczna Z. Freuda, teoria frustracja-agresja, teorie społecznego uczenia się,
c) ogólny Model Agresji (GAM) Andersona i Bushmana,
d) wyznaczniki agresji, prowokacja, pobudzenie emocjonalna, normy społeczne,
e) przestępczość a agresja,
f) osobowościowe determinanty przestępczości i typologie przestępców - specyfika działania w grupie przestępczej.
4. Wybrane zagadnienia wiktymologii:
a) typologie ofiar: skoncentrowane na cechach indywidualnych oraz na znaczeniu ofiary w genezie przestępstwa, mechanizm stawania się ofiarą,
b) teoria kozła ofiarnego,
c) psychologiczna charakterystyka ofiar przemocy domowej, ofiar mobbingu, ofiar przemocy seksualnej,
d) zgwałcenia,
e) dynamika zjawiska przemocy,
f) portret psychologiczny i typologia sprawców przemocy (sprawcy zabójstw na tle emocjonalnym, sprawcy zabójstw na tle seksualnym, sprawca zorganizowany, sprawca niezorganizowany).
5. Prawne podstawy opiniowania przez psychologa biegłego sądowego w polskim prawie dowodowym:
a) zasady procesu karnego i cywilnego (prawdy, bezpośredniości, koncentracji materiału dowodowego, swobodnej oceny dowodów, kontradyktoryjności, jawności, rzetelnego procesu, ufności, kontroli, domniemania niewinności oskarżonego, prawa do obrony oskarżonego),
b) rola prawa dowodowego,
c) dowody osobowe, rzeczowe i z dokumentu,
d) biegły jako dowód osobowy,
e) powołanie w charakterze biegłego.
6. Biegły w systemie polskiego prawa:
a) biegli sądowi i biegli ad hoc,
b) koszt dowodu z opinii biegłego:wynagrodzenie biegłego, inne elementy kosztu dowodu z opinii biegłego,
c) zasady wpisu i skreślenia z listy biegłych sądowych.
7. Prawa i obowiązki biegłego:
a) treść opinii, metody kontroli opinii;
b) przesłanki poprawności opiniowania, materiału badawczego oraz zachowania biegłego w sądzie;
c) uprawnienia i obowiązki biegłego.
8. Biegły psycholog w postępowaniu karnym i cywilnym:
a) granice opiniowania psychologicznego;
b) biegły w sprawach karnych i cywilnych: analiza przypadków.
????Zjazd II:
1. Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych:
a) kliniczna diagnostyka zaburzeń psychicznych a badanie dla potrzeb sądowych,
b) charakterystyka chorób i zaburzeń psychicznych wg ICD -10,
c) charakterystyka chorób i zaburzeń psychicznych wg DSM - V,
d) wybrane jednostki diagnostyczne wd ICD-10,
e) opiniowanie psychologiczne dla potrzeb sądu
f) metody diagnozy psychologicznej,
g) formy pracy diagnostycznej psychologa klinicznego w przypadkach orzecznictwa sądowego,
h) orzecznictwo w sprawach cywilnych,
i) dylematy etyczne w pracy biegłego sądowego z zakresu psychologii.
2. Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta:
a) klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych i ich obraz kliniczny,
b) konsekwencje występowania zaburzeń emocjonalnych dla funkcjonowania dziecka,
c) somatyzacja stanów psychicznych,
d) depresja u dzieci i młodzieży,
e) zaburzenia dwubiegunowe u młodzieży,
f) zaburzenia karmienia,
g) zaburzenia jedzenia.
3. Wybrane problemy zaburzonych rodzin:
a) rodziny rozbite i zrekonstruowane,
b) rozwód rodziców jako doświadczenie straty w przeżyciu dziecka - typowe reakcje,
c) funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym,
d) zjawisko przemocy między małżonkami,
e) przemoc domowa,
f) zjawisko przemocy wobec dzieci,
g) funkcjonowanie rodziny kazirodczej.
????Zjazd III :
1. Diagnoza psychologiczna w pracy biegłego psychologa:
a) rozmowa kliniczna: zastosowanie metody do pracy diagnostycznej w kontakcie z dzieckiem/adolescentem i jego rodziną, specyfika kontaktu z pacjentem dziecięcym i dorastającym,
b) metodologia badań psychologicznych w pracy biegłego psychologa (testy osobowościowe, testy projekcyjne itd) - standardy badania metodami testowymi�,
c) standardy dotyczące warunków badania,
d) specyfika diagnozy osób w okresie dorastania, właściwości funkcjonowania psychicznego osoby w wieku dorastania: kryzys okresu dorastania, zadania rozwojowe okresu adolescencji,
e) właściwości funkcjonowania rodziny adolescenta,
f) zaburzenia okresu adolescencji z perspektywy relacji z matką,
g) specyfika trudności w diagnozie zaburzeń psychicznych u adolescenta, właściwości kontaktu z dorastającym.
2. Etapy pracy biegłego (od analizy akt do obrony opinii w sądzie):
a) umiejętność analizy akt sprawy�,
b) planowanie badania,�
c) techniki badania,�
d) formułowanie opinii i wniosków�,
e) stawiennictwo w sądzie.
????Zjazd IV :
1. Zjawisko krzywdzenia dziecka:�
a) definicje podstawowych pojęć i teoretyczne podejścia wyjaśniające uwarunkowania,
b) formy krzywdzenia: przemoc fizyczna (w tym kary cielesne), maltretowanie psychiczne, molestowanie seksualne oraz zaniedbanie,
c) dziecko jako świadek przemocy w rodzinie,
d) Przeniesiony Zespół Munchausena,
e) Model Taksonomii Krzywdzenia Dziecka,
f) kontekstualne czynniki ryzyka krzywdzenia w rodzinie oraz w instytucji edukacyjno-opiekuńczej.
2. Diagnoza krzywdzenia dziecka:�
a) wybrane metody i narzędzia diagnostyczne,
b) ocena skutków bezpośrednich (obrażenia fizyczne i urazy psychiczne),
c) analiza zaburzeń rozwoju i zdrowia dziecka,
d) nieprawidłowości w procesie diagnozy i przygotowaniu materiału dowodowego.
3. Dziecko jako świadek:
a) przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej,
b) zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania,
c) standardy przesłuchania dzieci i wyposażenia przyjaznych pokoi,
d) fazy przesłuchania - sposoby zadawania pytań dostosowane do wieku dziecka,
e) dobór technik badawczych,
f) zasady formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w przesłuchaniu,
g) kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków przestępstw,
????Zjazd V :
1. Opiniowanie w sprawach nieletnich:
a) podstawowe pojęcia i podstawy prawne opiniowania w sprawach nieletnich,
b)przygotowanie do sporządzenia opinii na użytek sądu, opracowanie opinii, wyniki badań, diagnoza, prognoza kryminologiczna, zalecenia resocjalizacyjne (zakres ekspertyzy dotyczącej nieletnich odpowiadających przed sądem na zasadach ogólnych).
2. Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych:
a) podstawy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
b) ekspertyza psychologiczna w sprawach rozwodowych,
c) ekspertyza psychologiczna w sprawach dotyczących zmiany zakresu (w tym ograniczenia i pozbawienia) wykonywania władzy rodzicielskiej.
3. Opiniowanie w sprawach cywilnych:
a) niezdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie,
b) wady oświadczenia woli,
c) uchylanie się od skutków oświadczenia woli,
d) unieważnianie umów cywilno-prawnych i testamentów,
e) niezdolność do zawarcia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa
4. Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw:
a) miejsce i zadania psychologa w procesie karnym,
b) cel i zakres diagnozy psychologicznej w opiniowaniu o niepoczytalności,
c) współpraca biegłych z zakresu psychologii, psychiatrii i seksuologii.
Miejsce: Dyrekcyjna 37/47 , Wrocław,
Nazwa firmy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Więcej na stronie www:
STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ- JESIEŃ 2020 XXI EDYCJA ! Wrocław - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 91755

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się