STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Wrocław - Zdjęcie 1
STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
Cena: 4 000 zł
STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - Jesień XIX EDYCJA !
Nowa edycja studium od października 2020 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
????Celem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.
???? Ilość godzin
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
???? Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.
????Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego).
????Uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii, psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym oraz psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-V TR oraz ICD-11. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.
????Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.
????Absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
???? W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Terapii Dzieci i Młodzieży skrypty drukowane z VII zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.
???? Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji/wykładu z elementami pracy warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, w trakcie których prezentowane i ćwiczone będą techniki terapeutyczne CBT, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.
???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ????
????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/Studium-Terapii-Dzieci-i-M%C5%82odzie%C5%BCy-469263826548164/
????Program:
????Zjazd I
1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
2. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.
3. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży.
4. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
5. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży.
6. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
7. Psychologia rodziny.
8. Wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka.
9. Funkcje rodziny.
10. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych.
11. Psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie - fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie.
12. Praca terapeutyczna z rodziną.
13. Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
14. Terapia pedagogiczna.
15. Terapia indywidualna.
16. Podstawy terapii rodzin.
17. Interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny.
18. Praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych.
????Zjazd II:
1. Psychiatria dzieci i młodzieży.
2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
3. Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży:
a) wywiad z rodzicami,
b) wywiad z dzieckiem,
c) ocena,
d) diagnoza.
4. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży.
5. Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
6. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa.
7. Całościowe zaburzenia rozwojowe:
a) autyzm dziecięcy,
b) Zespół Retta,
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne,
d) zespół Aspergera.
8. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie:
a) lęk przed separacją,
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii,
c) lęk społeczny,
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie,
e) uogólnione zaburzenia lękowe.
9. Zaburzenia zachowania i emocji.
10. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - anoreksja, bulimia.
11. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
12. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży.
13. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji:
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne,
b) psychozy czynnościowe,
c) schizofrenia.
14. Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży:
a) uzależnienie od alkoholu,
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kannabinole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujące, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki.
15. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.
????Zjazd III :
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży.
2. Podstawy terapii systemowej rodzin:
a) omówienie podstaw teoretycznych,
b) rozwój terapii rodzin.
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
4. Cykl życia rodziny.
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe.
6. Wzorce relacji w rodzinie. Komunikacja w rodzinie.
7. Charakterystyka procesu terapeutycznego:
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną,
b) diagnoza rodziny,
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin,
d) formułowanie celu terapii,
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej,
f) charakterystyka procesu terapii rodzin.
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). Poszukiwanie zasobów i rozwiązań.
9. Neutralność, cyrkularność.
10. Koterapia i zespół terapeutyczny.
11. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.
????Zjazd IV :
1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.
2. Podstawy terapii poznawczo behawioralnej:
a) omówienie podstaw teoretycznych,
b) model Becka, Padesky.
3. Terapia poznawcza:
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie,
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego,
c) CBT w pracy z rodzicami i rodzinami.
4. Rodzaje terapii behawioralnej:
a) terapia wzajemnego hamowania Wolpego,
b) warunkowanie instrumentalne,
c) eksperyment behawioralny.
5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik:
a) identyfikacja i dyskusja z MA,
b) "strzałka w dół",
c) problem solving,
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp.
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych:
a) ADHD,
b) ODD.
7. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych:
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów,
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe),
c) zasady i konsekwencje,
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,
f) ćwiczenia praktyczne,
g) praca nad studium przypadku,
h) superwizja przypadków.
8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń:
a) moczenie nocne,
b) zanieczyszczanie kałem,
c) problemy ze snem.
9. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie,
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
c) terapia zaburzeń lękowych
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,
e) ćwiczenia praktyczne,
f) praca nad studium przypadku,
g) superwizja przypadków.
10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka:
a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe),
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa,
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
d) ćwiczenia praktyczne,
e) praca nad studium przypadku,
f) superwizja przypadków.
????Zjazd V :
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży.
2. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
3. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną: (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne).
4. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
5. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
6. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
7. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
????Zjazd VI :
1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.
5. Objawy zespołu ASD i PTDS u dzieci i młodzieży.
6. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
7. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
8. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
9. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
10. Arkusz Oceny Selekcyjnej.
11. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.
12. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci
i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych - zespół ASD/PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków
13. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci
i młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.
14. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci
i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.
15. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.
????Zjazd VII :
1.Dziecko w opiece zastępczej - funkcjonowanie rodzin zastępczych i adopcyjnych. Sytuacja dziecka, opiekunów w kontekście żałoby, motywacji, jawności.
2.Budowanie więzi dziecko - rodzic. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka - koncepcja przywiązania.
3.Wzorce przywiązania – bezpieczny i pozabezpieczne/zaburzone wzorce przywiązania.
4.Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) a diagnoza różnicowa.
5.RAD - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z RAD.
6.Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania w obszarze rodziny zastępczej lub adopcyjnej.
7.Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania w obszarze placówki, w której przebywa dziecko.
8.Zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym. Pojęcie traumy zastępczej.
9.Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej. Metody, techniki, charakterystyczne zjawiska.
10.Pomoc terapeutyczna dziecku w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, zrezkontruowanej lub w sytuacji rozwodu.
11.FAS - charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z FAS. Metody pracy i terapia dzieci z FAS.
Miejsce: Dyrekcyjna 37/47 , Wrocław,
Nazwa firmy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Więcej na stronie www:
STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Wrocław - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 91756

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się