STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ Wrocław - Zdjęcie 1
STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
Cena: 4 400 zł
STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ - VI EDYCJA - JESIEŃ 2020

Nowa edycja studium od października 2020 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
Celem Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej jest poszerzenie wiedzy w zakresie psychopatologii i psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychopatologii i psychiatrii dzieci, młodzieży, osób dorosłych. W trakcie realizacji programu merytorycznego uczestnikom przedstawione zostaną podstawy teoretyczne i główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, aktualny stan badań w psychoterapii CBT, oraz modele poznawcze podstawowych jednostek chorobowych wg ICD 11, techniki terapii CBT stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w zakresie: diagnozy psychologicznej, konceptualizacji przypadku, budowania kontaktu terapeutycznego, ustalanie celów, struktury sesji, planowania strategii terapeutycznych, zastosowania technik terapii poznawczej i terapii behawioralnej, prowadzenia procesu terapeutycznego w modalności terapii CBT.
????Program szkolenia w trakcie realizacji studium obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii CBT następujących zaburzeń: zaburzeń nastroju, zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lęku napadowego i lęku uogólnionego, fobii społecznej, zaburzeń stresu pourazowego PTSD, hipochondrii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji, bulimii i kompulsywnego objadania się, zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń eksternalizacyjnych ADHD/ ODD, zaburzeń depresyjnych i lękowych, schizofrenii i uzależnień.
???? Ilość godzin
Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 9 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
???? Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.
???? Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej przygotowuje do pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
???? Adresatami Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej są psycholodzy, pedagodzy, lekarze, terapeuci, oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, medycyna, pedagogika) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
???? W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej, skrypty drukowane z IX zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.
???? Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji/wykładu z elementami pracy warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, w trakcie których prezentowane i ćwiczone będą techniki terapeutyczne CBT, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.
???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ????
????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70,
szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/StudiumTerapiiPoznawczoBehawioralnej/
✉︎://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumPsychoterapii/
????Program:
????ZJAZD I:
1.Podstawy teoretyczne i główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej. Aktualny stan badań w psychoterapii CBT.
2.Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo-behawioralnej.
3.Wywiad i formułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej.
4.Trening umiejętności: wywiad, sformułowanie przypadku, ustalanie celów, struktura sesji, planowanie strategii terapeutycznych, podstawowe techniki terapii poznawczej i terapii behawioralnej, praca domowa, informacje zwrotne, kluczowe treści poznawcze, trudności w terapii, cechy terapeuty.
5.Umiejętności konceptualizacyjne - praca warsztatowa w oparciu o studia przypadków pacjentów.
6.Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna (ICD-11, DSM V).
7.Założenia terapii poznawczo-behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.
????ZJAZD II
1.Wprowadzenie do zagadnień psychopatologii, diagnoza kliniczna - ciąg dalszy (ICD-11, DSM V).
2.Założenia terapii poznawczo-behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.
3.Modele poznawcze i specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych obejmujących następujące grupy: zaburzenia lękowe (fobie społeczne, fobie proste i napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ASD/PTSD, zaburzenia somatyzacyjne), zaburzenia nastroju (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne nawracające, terapia pacjentów z myślami samobójczymi, utrwalone zaburzenia nastroju - dystymia), zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, schizofrenia, zaburzenia osobowości, uzależnienia.
4.Zajęcia superwizyjne i kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych.
????ZJAZD III
1.Techniki poznawcze i behawioralne w terapii CBT.
2.Techniki poznawcze w CBT - prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności (m.in.: identyfikacja myśli wywołujących emocje, technika monitorowania myśli i emocji, monitorowanie zmienności przekonań, docieranie do przekonań pośredniczących i kluczowych, technika strzałki w dół, skalowanie, reatrybucja, dekatastrofizacja, analiza zysków i strat).
3.Techniki poznawcze w CBT – prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności (m.in.: poziomy przeformułowania schematu, dyskusja prawdziwości przekonań wraz z analizą jakości argumentów, dialog sokratejski, obrona swojej racji, dialog ja racjonalnego i ja nie radzącego sobie, kwestionowanie twierdzeń o powinności, zapis przekonania kluczowego, badanie genezy przekonania kluczowego).
4.Metody behawioralne: (m.in.: eksperymenty behawioralne, plany ekspozycyjne, systematyczna desensytyzacja, plany aktywności, modelowanie, strategie problem solving).
5.Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii CBT - praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem (EMS). W programie warsztatu prezentacja i ćwiczenie technik - puste krzesło, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień, pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.
6.Protokoły terapeutyczne w terapii poznawczo–behawioralnej.
????ZJAZD IV
1.Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych: depresja, CHAD.
2.Współczesna klasyfikacja chorób afektywnych. Kryteria różnicujące zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe.
3.Przyczyny chorób afektywnych: endogenne i egzogenne. Osobowość przedchorobowa.
4.Diagnoza, modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu zaburzeń nastroju.
5.Depresja (epizod depresyjny, duża depresja, depresje poronne, maski depresji). Depresje typu endogennego. Lęk w depresjach typu endogennego. Psychoterapia. Techniki terapeutyczne poznawczo-behawioralne.
6.Rozpoznawanie zespołów maniakalnych (hipomania, mania, mania z objawami psychotycznymi, zespoły mieszane). Psychoterapia. Techniki terapeutyczne poznawczo-behawioralne.
7.Zaburzenia afektywne sezonowe.
8.Zaburzenia afektywne a samobójstwa.
9.Zasady terapii zaburzeń afektywnych. Farmakoterapia. Czynny udział chorego w procesie terapeutycznym.
10.Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń afektywnych. Opracowywanie programu leczenia. Ćwiczenia indywidualne i grupowe - studium przypadku, protokół sesji terapeutycznych.
11.Radzenie sobie ze stresem i profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych.
????ZJAZD V:
1.Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych.
2. Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej.
3.Poznawczy model paniki.
4.Konceptualizacja poznawcza przypadku - uwzględnienie zachowań zabezpieczających i unikania. Konstruowanie błędnego koła. Psychoedukacja.
5.Eksperymenty behawioralne oparte na indukcji objawów (wywoływanie hiperwentylacji, zadania z ćwiczeniami fizycznymi, ucisk w klatce piersiowej, indukowane zaburzenia wzroku, doświadczenia dysocjacyjne)
6.Reatrybucja werbalna - Poszukiwanie dowodów słuszności sądu. Dziennik napadów paniki. Edukacja i analiza kontrargumentów. Technika porównywania objawów i technika sondażu. Praca nad unikaniem. Zapobieganie nawrotom.
7.Analiza planu terapii pacjenta z zaburzeniem lęku napadowego.
8.Lęk społeczny i uogólniony w terapii poznawczo-behawioralnej.
9.Poznawczy model fobii społecznej. Konceptualizacja przypadku pacjenta z fobią społeczną. Psychoedukacja (rola samoświadomości i eksperymenty behawioralne).
10.Modyfikowanie przetwarzania informacji o JA. Reatrybucja werbalna. Eksperymenty behawioralne. Analiza planu terapii pacjenta z fobią społeczną.
11.Poznawczy model uogólnionego zaburzenia lękowego. Konceptualizacja przypadku. Psychoedukacja. Modyfikowanie metazamartwiania się i negatywnych przekonań.
12.Reatrybucja werbalna - Poszukiwanie dowodów słuszności. Podważanie ocen poznawczych dotyczących niekontrolowalności zamartwiania się. „Normalizacja” zamartwiania się. Techniki wywoływania dysonansu. Techniki oparte na wyobrażeniach.
13.Eksperymenty behawioralne - Okresy kontrolowanego zamartwiania się. Eksperymenty z utratą kontroli. Testowanie granic zamartwiania się. Zaniechanie kontrolowania myśli. Modyfikowanie pozytywnych przekonań na temat zamartwiania się. Modyfikowanie tendencyjności poznawczej. Analiza planu terapii pacjenta z zaburzeniem lęku uogólnionego.
???? ZJAZD VI:
1.Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego (PTSD).
2.Diagnoza ASD i PTSD. Neuroprzekaźnictwo hormonalne w PSTD.
3.Pamięć i uwaga w PTSD.
4.Predyspozycje do PTSD.
5.Modele teoretyczne behawioralne i poznawcze w terapii ASD/ PTSD.
6.Terapeutyczne porozumienie/przymierze - znaczenie kontraktu, jasne zasady, partnerska relacja, jako podstawa pracy w terapii poznawczo-behawioralnej.
7.Konceptualizacja przypadku. Psychoedukacja w ASD/ PTSD.
8.Techniki poznawcze i behawioralne w pracy terapeutycznej z ASD i PTSD.
9.Techniki pracy z zaburzeniem PTSD (technika bezpośredniej ekspozycji terapeutycznej, systematyczna desensytyzacja, technika zalewania, technika przewijania, technika ograniczonej traumatyzacji i inne).
10.Analiza przypadków klinicznych i praktyczne wykorzystanie narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z PTSD.
11.Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego.
12. Poznawcze modele zaburzenia OCD. Model Salkovskisa. Metapoznawczy model Wellsa i Matthewsa.Opracowanie konceptualizacji przypadku OCD. Wywiad konceptualizacyjny - przykład kliniczny. Psychoedukacja w OCD.
13.Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń OCD.
14.Reatrybucja werbalna - definiowanie przedmiotu modyfikacji poznawczej i zdystansowana uważność. Zapis Dysfunkcjonalnych Myśli. Rozbijanie utożsamienia myśli i działania/zdarzenia. Identyfikacja wyobrażeń.
15.Reatrybucja behawioralna - Ekspozycja i powstrzymywanie reakcji - podejście behawioralne. Ekspozycja i powstrzymywanie reakcji – rekonceptualizacja poznawcza. Podważanie konkretnych przekonań. Analiza planu terapii pacjenta z OCD.
????ZJAZD VII
1.Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania.
2.Poznawczo-behawioralny model anoreksji, bulimii, zespołu kompulsywnego jedzenia: ujęcie transdiagnostyczne.
3.Relacja terapeutyczna oparta na współpracy, motywacja do terapii a obawy przed zmianą. Kontrakt.
4.Wyrównanie stanu somatycznego.
5.Behawioralny program rehabilitacji wagi w warunkach ambulatoryjnych i w oddziale.
6. Konceptualizacja przypadku.
7. Protokoły pracy z bulimią i anoreksją – omówienie kolejnych etapów terapii oraz ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych CBT.
8. Wypełnianie z pacjentem modelu zaburzenia.
9. Tworzenie nowych, stabilnych wzorców odżywiania - praca z napadami objadania i rygorystyczną dietą.
10. Typowe zniekształcenia myślenia pacjentów z bulimią.
11. Omówienie schematów poznawczych i meta przekonań w anoreksji. Znaczenie pozytywnych myśli automatycznych w podtrzymywaniu zaburzenia, przykład filozofii pro-ana jako przykład meta – treści poznawczych.Techniki pracy ze specyficznym przetwarzaniem poznawczym – restrukturyzacja dysfunkcjonalnego myślenia.
12. Praca z uzależnianiem swojej wartości od kształtu i masy ciała. Techniki pracy z poczuciem własnej wartości i perfekcjonizmem. Radzenie sobie z problemami i trudnymi emocjami. Praca z rodziną pacjenta. Analiza planu terapii pacjenta z zaburzeniami odżywiania.
13. Terapia poznawczo-behawioralna w hipochondrii.
14. Poznawczy model hipochondrii. Konceptualizacja przypadku. Psychoedukacja, eksperymenty psychoedukacyjne.
15. Eksperymenty behawioralne w pracy z pacjentami z hipochondrią: Testowanie przewidywań pacjenta. Metoda sondażu, Procedury paradoksalne. Opracowanie planu konsultacji medycznych. Samoobserwacja.
16. Techniki reatrybucji werbalnej - Zapis myśli hipochondrycznych. Wykresy kołowe. Odwrócona piramida. Błędy w myśleniu. Odpowiadanie na myśli i modyfikacja wyobrażeń. Strategia „podwójnego modelu”. Praca nad ruminacjami i zamartwianiem się. Modyfikowanie założeń i przekonań. Analiza planu terapii pacjenta z hipochondrią.
????ZJAZD VIII
1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.
2. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych:
a) ADHD,
b) ODD.
3. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych:
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów,
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe),
c) zasady i konsekwencje,
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,
f) ćwiczenia praktyczne,
g) praca nad stadium przypadku,
h) superwizja przypadków.
4. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń:
a) moczenie nocne,
b) zanieczyszczanie kałem,
c) problemy ze snem.
5. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie,
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
c) terapia zaburzeń lękowych,
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,
e) ćwiczenia praktyczne,
f) praca nad stadium przypadku,
g) superwizja przypadków.
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka:
a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe),
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa,
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
d) ćwiczenia praktyczne,
e) praca nad stadium przypadku,
f) superwizja przypadków.
????ZJAZD IX
1. Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii.
2. Kryteria diagnostyczne schizofrenii (ICD 11). Etiologia zaburzenia, przebieg zaburzenia. Metody leczenia: farmakoterapia, psychoterapia, psychiatria środowiskowa.
3. Modele poznawcze powstawania i utrzymywania się zaburzeń oraz specyfika terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń z grupy schizofrenii. Badania dotyczące skuteczności terapii poznawczo behawioralnej.
4. Protokoły terapeutyczne. Techniki typowo stosowane w leczeniu schizofrenii. Psychoedukacja i rehabilitacja. Integracja terapii indywidualnej i rodzinnej. Interwencje środowiskowe.
5. Narzędzia do oceny stanu pacjenta: Skala Wglądu Poznawczego Becka.
6. Zintegrowany model poznawczy schizofrenii (zmodyfikowany model podatność- stres): ograniczone zasoby poznawcze i trudności w testowaniu rzeczywistości, a występowanie objawów.
7. Techniki terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu objawów pozytywnych.
8. Techniki terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu objawów negatywnych i dezorganizacji myślenia.
9. Zapobieganie nawrotom: motywowanie do farmakoterapii, lista wczesnych sygnałów ostrzegawczych.
10. Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień.
11. Diagnoza uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Charakterystyka substancji psychoaktywnych, objawy uzależnienia. Mechanizmy uzależnienia.
12. Poznawczy model uzależnienia.
13. Budowanie relacji terapeutycznej w terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień.
14. Arkusz Studium Przypadku i Konceptualizacji Poznawczej.
15. Struktura sesji terapeutycznych w terapii CBT uzależnień. Wprowadzenie pacjentów w model poznawczy. Cele terapeutyczne.
16. Techniki terapeutyczne w terapii poznawczej uzależnień: Dialog sokratejski. Zadania domowe. Techniki poznawcze. Analiza zalet i wad. Identyfikacja i modyfikacja przekonań specyficznych dla uzależnienia. Technika "opadającej strzały". Reatrybucja odpowiedzialności. Dziennik myśli. Wizualizacje. Techniki behawioralne. Monitorowanie i planowanie aktywności. Eksperymenty behawioralne. Odgrywanie i odwracanie ról. Trening relaksacyjny. Stopniowanie trudności zadań. Rozwiązywanie problemów. Sport. Kontrola "wyzwalaczy". Radzenie sobie z pragnieniem i głodem. Identyfikacja przekonań specyficznych dla uzależnienia. Radzenie sobie z problemami życiowymi.
Miejsce: Dyrekcyjna 37/47 , Wrocław,
STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ Wrocław - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 91759

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się